Tag Archives: Varak Baskı Nedir

Varak baskı Tekniği

Varak baskı Tekniği
Kas 23 0 Comments

VARAK BASKI
Özel baskılar, basılacak mamule dikkat çekici özellikler ve baskıya farklı efektler kazandırmak için yapılır. Varak baskı da özel baskılardan biridir ve piyasada önemli bir yere sahiptir.
Varak baskı, kalıpla desenin olduğu bölgeye yapıştırıcı aktarıldıktan sonra özel varak kâğıtlarının yapıştırıldığı bir baskı çeşididir.

Varak Baskı

Varak Baskı


Varak Baskı Kâğıdı

Varak baskıda, yapıştırıcı aktarılan kısma yapıştırılan ve deseni gösteren kâğıtlar (folyolar) kullanılır. Varak baskıda kullanılan varak kâğıtları, piyasada hazır olarak satılmaktadır.
Varak kâğıtlarının piyasada düz renklerde olanlarıyla farklı desenlerde hazırlanmış olanlarını bulmak mümkündür.
Varak kâğıtlarının en önemli özelliği, yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olmasıdır. askı esnasında, yapıştırıcı üzerine yerleştirilen varak kâğıdının yapışabilmesi ve fikse olabilmesi için yüksek sıcaklıklarda, basınç altında preslenmesi gerekir. Varak baskıda kullanılacak varak kâğıtlarının yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı olması gerekmektedir.

Yapıştırıcı Aktarma

Varak baskıda varak kâğıdının yapışabilmesi için önce baskı kalıplarıyla kumaşa yapıştırıcı basılması gerekir. Varak baskıda kullanılan yapıştırıcılar şeffaftır. Beyaz ya da renkli kumaşa yapıştırıcıyla baskı yapıldığında yapıştırıcının aktarıldığı yerlerin görülebilmesi için işletmeler, yapıştırıcıya biraz boya karıştırırlar. Hafif renklendirilmiş yapıştırıcıyla baskı yapıldığında varak baskı kâğıdının yerleştirileceği bölge daha net görülmektedir. Varak baskıda kullanılan yapıştırıcılar, piyasada hazır olarak satılmaktadır. Yapıştırıcı aktarmada kullanılan baskı kalıplarıysa düz baskıda kullanılan baskılarla aynıdır. Önceden desen aktarılmış ve pozlandırılmış hazır kalıplar kullanılabilir. Baskı sonrasında yapıştırıcının kalıptan uzaklaştırılması gerekir.

. Kalandır ve Pres Makineleri Varak baskı için kalıplarla, kumaşa yapıştırıcı aktarıldıktan sonra varak kâğıdı desenin üzerine düzgünce yerleştirilir. Varak kâğıdının yapıştırıcı olan desen bölgesine yapışabilmesi
için sıcaklık ve basınç altında preslenmesi gerekir. 150-160 °C sıcaklıkta 5 saniye preslenmesi baskı için yeterlidir. Varak baskı parça kumaşa yapılırsa pres makinelerinde preslenir. Şayet metraj kumaşa varak baskı yapılırsa presleme kalandır makinesinde gerçekleşir.

Flok Baskı Ve Varak Baskı Nedir ?

Flok Baskı Ve Varak Baskı Nedir ?
Kas 02 0 Comments

Flok; tekstil elyafını kesmek, koparmak veya öğütmek suretiyle elde edilen çok kısa (toz gibi) elyaftır. Başlıca iki uygulama ile elde edilir:

  • Doldurma floku: Genellikle düzgünsüz kırık elyaf Şeklinde ve karıŞık küçük kütleler veya topaklar Şeklindeki olup örneğin, keçeleŞtirme, makaslama veya tüylendirme iŞleminde yünlü kumaŞlardan çıkan yan ürün olarak elde edilen ve kıtık, vatka veya döşemeliklerde kullanılan elyaf grupları

 

  • Kaplama floku: Bir yapıştırıcı ile sıvanmış olan iplik, kumaş, kâğıt, tahta, metal veya duvar yüzeylerine uygulanmak üzere kesilmiş veya kıyılmış elyaf Flok baskılar, 1 ile 7 mm uzunluğunda ince lif parçacıklarının belirli bir desene göre kumaş yüzeyine yapıştırılması ile oluşturulan baskı tipleridir. Önce desenin boyarmadde (yada pigment) yerine bir yapıŞtırıcı basılması ve daha sonra liflerin bu yapıŞtırıcılı bölgeye yapıştırılmasıyla flok baskılar elde edilir.

Flok baskı

desenlerin flok yöntemiyle basılmasına ek olarak floklama tüm kumaŞ yüzeyini kaplamak üzere de gerçekleŞtirilebilir. Kullanılan lifin ve floklama iŞleminin tipine göre materyal, süet ya da kadife görünümden pelüŞ tipi görünüme kadar çeŞitli Şekillerde üretilebilir. Bu tip kumaŞlar ayakkabı ve giysi için kullanılır. Taklit peluŞlar, yüzme havuzu kenarları ve tekne güvertelerinde kullanılan kaymaz parça kumaŞlar, elçantaları ve kemerler, yaygılar, mobilya, otomobil koltukları ve diğer geniŞ kullanım alanları mevcuttur. Nihai kullanım için kullanılan yapıŞtırıcı ve liflerin uygun olmasına dikkat edilmelidir. YapıŞtırıcı aktarılmıŞ kumaŞ yüzüne flokları (tüyleri) aktarmak için iki yöntem vardır: Mekanik floklama ve elektrostatik floklama Her iki yöntemin de yüzeye farklı ve özgün bir teması vardır. Mekanik floklamada lifler kumaŞ üzerine, kumaŞ açık en Şeklinde floklama odacığından geçmekte iken serpilir. Mekanik dövücüler kumaŞ titreŞim yapmasına
sebep olurlar. Tüylerin birçoğu kumaŞa dik olarak tutunmuŞ duruma gelir. Elektrostatik floklamada, flok partikülleri elektrostatik olarak yüklenmiŞlerdir. Bu da liflerin tümünün kumaŞa dik olarak tutunmasını sağlar. Bu yöntem, daha yavaŞ ve daha pahalı olmasına rağmen mekanik yönteme nazaran daha üniform ve yoğun floklama sağlar. Genel olarak floklamada kullanılan lifler tüm insan yapısı liflerdir. Bunlardan rayon ve naylon en popüler olan ikisidir. Genellikle flok lifleri kumaŞa aktarılmadan önce boyanır. Tamamen flok kaplı kumaŞlarda önemli bir faktör de yapıŞtırmanın kumaŞın hava geçirgenliğine etkisidir.
Diğer yöntemlerde tamamen tatmin edici olan bazı yapıŞtırıcılar, burada kumaŞı tamamen ya da tamama yakın bir Şekilde nefes almaz duruma getirebilirler. Bunun nedeni, flokları tutmak üzere kumaŞın tüm yüzüne yayılmıŞ film Şeklinde tutkal tabakasıdır. Bu kumaŞlar bazı kullanım yerlerinde örneğin, kapalı ayakkabılar, yelekler ve paltolarda hayli rahatsız edici olabilirler.

Flok Baskı Makinesi ve Kısımları

KumaŞ besleme: KumaŞın düzgün bir Şekilde baskının gerçekleŞeceği bankete aktarılmasını sağlar. Bu kısımda düzgün aktarımı sağlamak için merkezî bir açma sistemi bulunur. Bu sistem iki ana silindirden oluŞur. Silindirler yardımı ile kumaŞ blankete düzgün bir Şekilde aktarılır. Blankete aktarım kısmında bir yapıŞtırma silindiri bulunur. Bu silindir kumaŞın düzgün bir Şekilde blankete yapıŞmasını sağlar.
Baskı kısmı: Bu bölüm toz aktarım kısmının önünde bulunur. Bir Şablon yardımı ile kumaŞa yapıŞtırıcı baskı patı aktarılır ve daha sonra aktarılacak tozların kumaŞa yapıŞması bu Şekilde sağlanır.
Toz dökme kısmı: Önceden üzerine pat basılmıŞ kumaŞın üzerine toz aktarım kısmıdır. KumaŞ blanketle birlikte hareket eder, bu bölümden geçerken üzerine yağmur misali toz yağar. DüŞen tozların yapıŞmayanları toz bölümünün çıkıŞındaki vakumlar vasıtası ile geri dönüŞüm çuvallarına aktarılır.
Kurutma ve fiksekısmı:Baskı iŞlemi gerçekleŞmiŞ kumaŞ son olarak bu kısımda kurutularak dıŞarı kumaŞ arabalarına aktarılır. Fırın sıcaklığı yaklaŞık olarak 120˚C-180˚C’dir.
Makinenin çalıŞma hızı yavaŞtır. Bir vakumlama sistemi ile fazla floklar temizlenir. Kurutma iŞlemi yapılır. YapıŞkan kurutulur ve son temizleme ile baskı iŞlemi bitirilmiŞ olur.

• KumaŞ açma: Bu kısımda kumaŞ açılır ve düzgün bir Şekilde makineye verilir.
• YapıŞkanı sürme ve floklama: Desenin aktarıldığı Şablonlar kullanılarak yapıŞkan kumaŞa aktarılır. Yüklü floklar,üzerinde yapıŞkanın bulunduğu kumaŞa yapıŞır.
• Flok ön temizleme: YapıŞmayan flok tozları vakumlama sistemi ile temizlenir.
• Kurutma: KumaŞ kurutma kamaralarından geçirilerek kurutulur.
• Soğutmadan geçirilir.
• Son temizleme: KumaŞ yıkanarak son temizleme iŞlemi yapılır.
• KumaŞ sarma: Baskısı yapılmıŞ ve fazla flokları temizlenmiŞ kumaŞ bu kısımda sarılarak müŞteriye teslim edilir.

Flok Baskının Yapılışı
Mekanik flok ve elektrostatik flok uygulanışı
KumaŞ blanket üzerinde makineye verilir. Makinenin ön kısmında flok yapıŞkanı desenin aktarıldığı Şablonlar ile kumaŞ yüzeyine aktarılır.Böylece flok yapıŞkanı sürülmüŞ olur. Daha sonra kumaŞ elektriksel alan bulunan bölmeye gelir. Burada elektriksel olarak
yüklenen floklar kumaŞ üzerine tutunurlar.Floklifleri bir kutuptaki Şarjı çeker ve yüksek bir hızla diğer kutupta olan tutkalın içine çekilir.Flok liflerinin iki kutuplu karakteristiğinden ötürü çekim gücü ile dikey olarak sıralanır. KumaŞ üzerine direkt flok atarken bu elektrik
alan iki elektrot ile oluŞturulur.Bir tanesi yüksek voltajlı direkt gücüne bağlanır ve diğeri topraklanıp kumaŞın altındaki metal tabakaya bağlanır. Elektrot, kesilmiŞ flok liflerini içeren kapta bulunur. Kaptaki elektrot Şarj edildiği zaman kuvvet, flok liflerinin elektrot ve kumaŞ
arasında gidip gelme hareketini yapmasını sağlar. Bir flok lifi basılmıŞ bir tutkalla temas ettiği zaman dikey bir pozisyonda flok tutkalının içine gömülür.Tüm desene flok atıldıktan sonra tutkal kurutulur ve tutkala yapıŞmayan floktozları temizlenir.
Genel olarak flok baskı 4 yöntemle yapılmaktadır.
Basınçlı hava kullanarak floklama: Basınçlı hava kullanarak floklama yönteminde basınçlı hava ile çalıŞan flok püskürtme tabancaları kullanılır. Floklar tabancalarla püskürtüldüğünden tamamen düzensiz hâlde bulunurlar ve yüzeyde kadifeden çok keçe havası hissedilir. Bu yöntem bu nedenle geniŞ kullanım alanı bulamamaktadır. Şkinci bir yöntem ise bir kutu içerisindeki flokların bir vantilatör yardımıyla üflenmesidir.Bu kutu, kapağı çıkarılabilir 30 inç (762mm) boyutlarında bir kareden yapılmıŞtır. Kutunun bir yüzünde vantilatör için delik olmalıdır.Parça basıldıktan sonra baskılı yüz kutunun içkısmına bakacak Şekilde kutunun kapağına yerleŞtirilir ve kapak kapatılır.
Kutunun dibinde duran flokların serbest hareketlenebilmeleri için vantilatör çalıŞtırılır. Flok materyal uçuŞarak desendeki ıslak kısımlara yapıŞır.Bu yöntemlerin hiçbiri ile düzenli bir Şekilde yüzey kaplaması elde edilemez.
Silkme (sallama) yöntemiyle floklama:
Silkme (sallama) yöntemiyle floklama yönteminde de baskılı zemin üzerine floklar bir elekten silkelenerek floklama iŞlemi gerçekleŞir. Bu Şekilde elde edilen baskının yıkama, sürtme haslığı çok düŞüktür ve yüzeyde tam bir kadife efekti elde edilememektedir. Bu nedenle günümüzde yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Elektrostatik yöntemle floklama: Elektrostatik yöntemle floklama yöntemi, iki zıt kutbun birbirini çekmesi ve elektrik alanı oluŞturmasını açıklayan fizik kuralına göre çalıŞır.Flok lifleri bir kutuptaki Şarjı çeker ve yüksek bir hızla diğer kutupta olan tutkalın içine çekilir. Flok liflerinin iki kutuplu karakteristiğinden ötürü, çekim gücü ile dikey olarak sıralanırlar. KumaŞ üzerine direkt flok atarken bu elektrik alan iki elektrot ile oluŞturulur Bir tanesi yüksek voltajlı direkt bir akım gücüne bağlanır ve diğeri topraklanıp kumaŞın altındaki metal tabakaya bağlanır.Elektrot,kesilmiŞ flok liflerini içeren kapta bulunur.Kaptaki elektrot Şarj edildiği zaman kuvvet, flok liflerinin elektrot ve
kumaŞ arasında gidip gelme hareketini yapmasını sağlar. Bir flok lifi basılmıŞ bir tutkalla temas ettiği zaman dikey bir pozisyonda flok tutkalının içine gömülür. Tüm desene flok atıldıktan sonra tutkal kurutulur ve tutkala yapıŞmayan flok tozları temizlenir. Flok baskı yapılacak ortamda ideal Şartlar; nem miktarı %50-65 arasında ve sıcaklık 25ºC’dir. Flok lifleri ortamı çok çabuk kirlettiği için iŞletmede flok baskıya ayrı bir odada yapılmalıdır ya da istasyonların üzerinde havalandırma menfezleri olmalıdır. Partikülleri yutmamanız açısından yüzünüzde bir maske olması gerekir. Flok haznesinin içinde en az %70 oranında flok lifleri olmalıdır. Daha az olması durumunda flok lifleri istenen bölgeye
homojen bir Şekilde dağılmaz. Tutkalı bastıktan sonra flok haznesi kumaŞın üstüne getirilir. KumaŞ ve hazne arasındaki mesafe 10–15cm olmalıdır. 10–30 saniye arasında bile büyük bir desen floklanabilir.
Isı transfer metodu ile floklama: Isı transferiyle flok yöntemi floklama iŞleminde çok daha temiz ve ucuz bir yöntemdir.Bu transferlerde önceden
floklanmıŞ ayırıcı bir kâğıt hazırlanır. Bu kâğıdın arkasında ısıyla presleme iŞleminde kendiliğinden eriyerek flok liflerini tutan bir tutkal tabakası vardır.Sıcak presle 175ºC civarında 15 saniyede orta-alçak basınç altında transfer sağlanmalıdır. Kâğıt, kumaŞın üzerinden soğuk olarak sıyrılır. Tüm beyaz ve renkli kumaŞlar üzerine uygulanabilir. Flok kâğıtları çok değiŞik renklerde bulunur.Flok transferlerinin dezavantajı presleme iŞi yüzünden görüntünün direkt flok baskıya nazaran daha alçak ve sert olmasıdır. Kadife hissi uyandırmaz.

Flokların Fiksesi

Flok baskı makinesi fikse fırını
Flok baskılarda kullanılan en yaygın tutkal plastik boyadır. Kullanması kolay olduğu için çok yaygındır. Plastikler kuru temizlemeye dayanıklı olmadıkları ve gerçekte tutkal olmadıkları için plastikle yapılan flok baskıları gerçek bir flok tutkalı kadar iyi olmayabilir. Standart flok tutkalları su bazlı ve plastisoller olarak ikiye ayrılır. Su bazlılar akrilik reçine ve poliüretan reçine Şeklindedir. Akrilik esaslılar %40–45 katı madde ihtiva eder.Esnek yapılı binderler kullanılır.Su bazlı tutkallar %100 pamuklu kumaŞlarda kullanılır. Uygulama anında katalizör kullanılması gerekmektedir.Örneğin, “ Aqualogı Flock Base” pamuklu kumaŞlarda kullanılan su bazlı flok tutkalıdır.Kullanımında 950gfl ok tutkalı 50gsu bazlı katalizör ile çok iyi karıŞtırılmalıdır. 43 T ipek ile zeminde tabaka oluŞturacak Şekilde kumaŞa aplike edilir.Üzerine flokatıldıktan sonra160 °Ccivarında3 min.kadar sıcakhava ile fikse edilir.Kurutma ve fiske süreleri fiksenin cinsine ve özelliklerine ve baskı yapılan
alandaki boya rezervine göre değiŞiklik gösterebilir. Bu yüzden kullanılmadan önce test edilmesi gerekir. FloklanmıŞürün40 °C’de40dakikanazik yıkamaya karŞı dayanıklıdır. Plastik olanlarda ise PVC ve çözücü ilave edilmelidir ve bunda da katalizör kullanılmalıdır. Plastik olanlarına vantajısuya karŞıda yanıklı olmasıdır. Bu nedenle yıkama haslığı daha iyidir. Flok baskı yapılmıŞ kumaŞların üzerindeki flok tozlarının sabitlenmesi için fiske iŞlemine ihtiyaç duyulur. Fikse iŞleminin Şartları,150 derecedeki makine içinde floklu kumaŞın 12 dakika bekletilmesi esasına dayanır. Fikse iŞlemi sonrası kumaŞlar yıkanmak üzere yıkama bölümüne gönderilir.
Flok Makinesinin Temizliği
Flok baskı makinesi blanket temizleme Baskı iŞlemi bittikten sonra makine bir sonraki baskı iŞleminde tekrar kullanılmak üzere temizlenir. Blankette otomatik bir temizleme sistemi mevcuttur, kalan kısımlar ise hava püskürtülerek temizlenir. Flok baskı ortamı çok tozlu olduğundan temizleme iŞlemine çok önem verilmelidir. Aksi takdirde baskıda istenmeyen kirlenmeler kaçınılmazdır.

VARAK BASKI VE FLOK BASKI KOMBİNASYONU
Flok baskı ince lif parçacıklarının, daha önce yapıştırıcı aktarılmış bölgeye yapıştırılması ile elde edilen baskı çeşididir.

Varak baskı

ise, kalıpla desenin olduğu bölgeye yapıştırıcı aktarıldıktan sonra özel varak kâğıtlarının yapıştırıldığı bir baskı çeşididir.

Varak Baskı ve Flok Baskı Kombinasyonunda İşlem Sırası

Varak Baskı ve flok baskı kombinasyonunda 2 şekilde işlem yapılabilir:

Flok baskı tutkalı basılır. Kumaş floklanır, ardından fikse edilir. Daha sonra varak baskı tutkalı basılır ve varak kâğıdı yapıştırılarak fikse makinesinden geçirilir. Varak kâğıdı çekilerek işlem tamamlanır.

Varak baskı tutkalı basılır ve kurutulur. Ardından flok baskı tutkalı basılır ve kumaş floklanır. Kumaş üzerinde kalan fazla floklar ile kumaşa tutunmamış floklar emilerek uzaklaştırılır. Fikse makinesinden geçirilerek fikse işlemi yapılır. Bu arada varak tutkalı fikse sırasında yumuşayacağından fikseden sonra varak kâğıdı yapıştırılır ve tekrar fikse makinesinden geçirilir. Varak kâğıdı çekilerek işlem tamamlanır.

Varak baskı ve Flok Baskı Kombinasyonunda Dikkat Edilecek Hususlar

Floklama yapılabilmesi için kumaşın ya da parçanın temiz ve kuru olması gerekir.
Varak tutkalının üzerine floklama esnasında flok yapışmasını engellemek için varak tutkalı basılan yerlerin üzeri maskelenmelidir. Maskeleme işlemi karton veya levhalarla yapılabilir.
Floklama sonrasında kumaş ya da parça üzerinde kalan fazla floklar ile kumaşa tutunmamış flokların fikse işleminden önce vakum yardımıyla emilerek uzaklaştırılması önemlidir. Fikse işleminden sonra flokları uzaklaştırmak mümkün olmayabilir.
Varak Baskı ve flok baskı kombinasyonunda işlem sırası varak baskı için tercih edeceğiniz baskı tutkalının özelliğine uygun olmalıdır.

Varak Baskı Ve Flok Baskı Nedir Aralarındaki Kombinasyon | Akel Moda Flok Baskı Varak Baskı

Varak Baskı Nedir ?

Varak Baskı Nedir ?
Kas 01 0 Comments

Artık en küçük konfeksiyonlar dahi ürünlerinin daha kaliteli olmasına önem gösteriyor. Ürünlere Ve bu denli gösterilen önemin nedeni ise artık tüketicilerin çok fazla alternatife sahip olmasından kaynaklanıyor. Günümüzde artık tüketiciler çok fazla alternatife sahip olduğu için alacağı ürünlerde modern tasarım unsurları arıyorlar. Bu nedenle işletmeler de varak baskıya da flok baskı çeşitlerinden faydalanıyor.

Böylece meydana gelen ürünler daha modern unsurlara sahip Puzzle olan ürünler haline gelip, alıcıları ile daha çabuk buluşabiliyor. Peki, sizin de ürünleriniz için cheap mlb jerseys varak Rentals” baskı ya da flok baskı gibi işlemlere ihtiyacınız varsa bu firmalara nereden wholesale jerseys ulaşabilirsiniz? NORTH-EAST Artık cheap jerseys devrimiz teknoloji devri.

Bu sektör her ne kadar çok büyük bir sektör olmasa da Bask? birçok baskı firması artık internet sitesine sahip eğer Google yardımı ile kaliteli ve detaylı araştırmalar gerçekleştirirseniz kısa süre içerisinde hem kaliteli cheap nba jerseys hem de maliyeti düşük baskı firmaları bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra artık aradığınız her w şehirde P?GMENT de bir baskı atölyesine ulaşabilmek mümkündür.