Rotasyon Baskı

Rotasyon Baskı

Rotasyon baskı makinelerinde kontrol ünitesinden (programatör) raport ölçüsü,
kurutma kabin sıcaklığı, baskı hızı, baskı kafalarının kontrolü bilgisayar kontrollü olarak
yapılabilir. Blanket kayması, blanket ile Ģablon senkronizasyonu da kontrol edilebilir.

Rotasyon baskı Ģablonları, nikelden üretilmiĢ içi boĢ silindirlerdir. Bu silindirlerin
yüzeyi, baskı patının kumaĢa aktarılma iĢleminin sağlanması amacıyla delikli üretilmiĢtir.
ġablonunun her iki ucuna çelik kafalar yerleĢtirilmiĢtir. Bu çelik kafa kısımları rotasyon
baskı makinesinde Ģablonun dönmesini sağlayan baskı kafası (yatak) denen mekanizmaya
takılmaktadır. Bu mekanizmanın iç ve dıĢ yüzeyi her yeni Ģablon takılmadan önce
temizlenmelidir

Comments are closed.