Rotasyon Baskı

Rotasyon Baskı

Rotasyon baskı makinesinde seri baskıya geçmeden önce desen, renk ve makine
ayarlarının yapılması gerekir. Amaç hataları önceden tespit ederek maliyet ve zaman kaybını
önlemektir. Bu ayarların yapılması için deneme baskı iĢlemi uygulanır.
Her Ģeyden önce makine, baskı iĢlemi öncesi dikkatle temizlenerek baskıya hazır hâle
getirilmelidir.
Deneme baskı öncesi kumaĢın blanket üzerinde istenen gerginlikte ve düzgün gelmesi
sağlanır. KumaĢ hızı, mümkün olduğunca yavaĢ olarak ayarlanır. ġablonlar, kumaĢ üzerine
indirilir. KumaĢ geçerken desen, Ģablon, rakle ve kumaĢ ayarları kontrol edilir.
KumaĢa desen basıldıktan sonra kurutma kabinine girer ve oradan fikse olduktan
sonra laboratuvara gönderilir. Numune karĢılaĢtırılması yapılır. Deneme baskı iĢlemi, bir
kere de baskı hızı artırılarak yapılır ve tekrar numune kontrol edilir. Kabul edilirse seri baskı
iĢlemine geçilebilir.
Baskı patının liflere bağlanması fikse iĢlemi ile olduğundan kulanılacak fikse yöntemi
doğru seçilmelidir.
Deneme baskısında önemli olan bir nokta da ıskarta kumaĢ miktarının minimum
seviyede tutulmasıdır. Genellikle 15-20 metre yeterli olmaktadır.

Comments are closed.